ದೃಶ್ಯಕ್ಕೊಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟು

ಸಂವಾದ ತಂಡ

ಕಲೆಯ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮದ ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ನಾವು ಸಿನಿಮಾದ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ನಂಟನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು.

ಸಂವಾದ ತಂಡ ಲೇಖನಗಳು

ಇನ್ನಷ್ಟು ಲೇಖನಗಳು